Đội ngũ nhân sự

Hiện tại nhân sự của Khoa bao gồm 13 giảng viên và 01 nhân viên chuyên trách.

 
STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ

HỌC VỊ

GHI CHÚ Xem chi tiết
1 Nguyễn Thị Lê  Trưởng khoa  Thạc sĩ
   
2  Trần Minh Nhựt
 Phó trưởng khoa  Thạc sĩ    
3  Mai Thị Thanh Huệ
 Tổ trưởng tổ Toán  Thạc sĩ    
4  Lê Thị Ngọc Huyền
 Tổ trưởng tổ KHXH  Thạc sĩ    
5

 Hồ Thị Thủy

 Giảng viên  Thạc sĩ    
6  Trần Văn San
 Giảng viên  Thạc sĩ    
7  Lê Đức Thắng
 Giảng viên  ThS.NCS    
8  Nguyễn Điệp
 Giảng viên  Thạc sĩ    
9  Huỳnh Thái Duy Phương
 Giảng viên  Thạc sĩ    
10  Lê Thị Thanh Hà
 Giảng viên Thạc sĩ     
11  Tăng Thị Vinh
 Giảng viên Thạc sĩ     
12  Nguyễn Phúc Binh
 Giảng viên Thạc sĩ     
13  Trần Thị Vân
 Giảng viên  ThS.NCS    
14  Trịnh Thị Thoa  Giáo vụ khoa  Cử nhân