Đội ngũ nhân sự

Nhân sự của Khoa, bao gồm:

1 Nguyễn Thị Lê
Nguyễn Thị Lê

Chức vụ: Trưởng khoa

Học vị: Thạc sĩ

SĐT: 0909.688.069

Mail: nguyenthile@hitu.edu.vn

2 Lê Thị Ngọc Huyền
Lê Thị Ngọc Huyền

Chức vụ: Tổ trưởng bộ môn KNM

Học vị: Thạc sĩ

SĐT: 0902.230.818

Mail: huyen5969@gmail.com

3 Mai Thị Thanh Huệ
Mai Thị Thanh Huệ

Chức vụ: Tổ trưởng bộ môn Toán

Học vị: Thạc sĩ

SĐT: 0989.600.457

Mail: maihue3110@gmail.com

4 Trần Văn San
Trần Văn San

Chức vụ: Giảng viên

Học vị: Thạc sĩ

SĐT: 0989.703.098

Email: namsanvn@gmail.com

5 Lê Đức Thắng
Lê Đức Thắng

Chức vụ: Giảng viên

Học vị: Thạc sĩ

SĐT: 0914.246.298

Email: leducthang13@yahoo.com

6 Lê Thị Thanh Hà
Lê Thị Thanh Hà

Chức vụ: Giảng viên

Học vị: Thạc sĩ

SĐT: 0931.368.898

Email: lehacdct@gmail.com

7 Nguyễn Điệp
Nguyễn Điệp

Chức vụ: Giảng viên

Học vị: Thạc sĩ

SĐT: 0937.505.478

Email: nguyendiep@hitu.edu.vn

8 Huỳnh Thái Duy Phương
Huỳnh Thái Duy Phương

Chức vụ: Giảng viên

Học vị: Thạc sĩ

SĐT: 0989.182.322

Email: htdp1239@gmail.com

9 Tăng Thị Vinh
Tăng Thị Vinh

Chức vụ: Giảng viên

Học vị: Thạc sĩ

SĐT: 0908.545.692

Email: tangthivinhsg@gmail.com

10 Nguyễn Phúc Binh
Nguyễn Phúc Binh

Chức vụ: Giảng viên

Học vị: Thạc sĩ

SĐT: 0934.110.733

Email: nguyenphucbinh64@gmail.com

11 Đào Thị Diệu
Đào Thị Diệu

Chức vụ: Giảng viên

Học vị: Thạc sĩ

SĐT: 0937.668.876

Email: dieuhuyendaohitu@gmail.com

12 Nguyễn Thiên Thanh
Nguyễn Thiên Thanh

Chức vụ: Giảng viên

Học vị: Thạc sĩ

SĐT: 0986.661.066

Email: nguyenthienthanhcdct@gmail.com

13 Nguyễn Ngọc Ân Thy
Nguyễn Ngọc Ân Thy

Chức vụ: Giảng viên

Học vị: Thạc sĩ

SĐT: 0707.380.678

Email: thy.hrm@gmail.com

14 Lê Thị Lan Anh
Lê Thị Lan Anh

Chức vụ: Giáo vụ Khoa

Học vị: Cử nhân

SĐT: 0985.379925

Email: lananh0610@gmail.com

15 Hồ Thị Thủy
Hồ Thị Thủy

Chức vụ: Giảng viên thỉnh giảng

Học vị: Thạc sĩ

SĐT: 0917.148.467

Email: hothuycongthuong@gmail.com

16 Trần Thị Vân
Trần Thị Vân

Chức vụ: Giảng viên thỉnh giảng

Học vị: Thạc sĩ

SĐT: 0974.766.150

Email: tranthi_van@yahoo.com